ประชุมสัมมนาพระวินยาธิการ ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เตรียมตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ถวายคำแนะนำวัดที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนบูรณะวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,615