ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 


 

-ว่าง-

 

 

 


 
นางแสงมณี  ชนะวัฒน์ปัญญา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวขวัญฤดี  ธงยศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวสุภาลักษณ์  ยะสะกะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายศุภกานต์  พิกุลศรี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเกียรติศักดิ์  กิ่งพรมภู
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวขจีจิตต์  ขอพิมาย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาววิยะดา  อุทานิตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวิริยะ  พรมงาม
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวกฤติกา  รูปเหมาะ
พนักงานทั่วไป

 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 76,912