บุคลากร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร 

 


 

นางบัวผัน  จันทรังษี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

 

 

 


 
นางแสงมณี  ชนะวัฒน์ปัญญา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

 

 

นางสาวขวัญฤดี  ธงยศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวสุภลักษณ์  ยะสะกะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวเขมรินทร์  เษมรานนท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายศุภกานต์  พิกุลศรี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเอกราช  ช่วยวงศ์ญาติ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาววิยะดา  อุทานิตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวิริยะ  พรมงาม
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวกฤติกา  รูปเหมาะ
พนักงานทั่วไป
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 216,467