โอวาทธรรม วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๕ โดย พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง

โอวาทธรรม วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๕ โดย พระพรหมจริยาจารย์

เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง


image วิดีโอ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,046