พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระครูจันทรวิสุทธิ์(หลวงปู่ล้วน จันทสาโร) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระครูจันทรวิสุทธิ์(หลวงปู่ล้วน จันทสาโร) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

---------------------------------------------------------
พระครูจันทรวิสุทธิ์ (หลวงปู่ล้วน จันทสาโร) อายุ ๙๓ ปี พรรษา ๗๓ (พ.ศ.๒๕๖๔) วัดศรีมงคลเหนือ(ธ) ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
พระครูจันทรวิสุทธิ์ หรือ หลวงปู่ล้วน จันทสาโร มีนามเดิมว่า ล้วน นามสกุล วงษ์จำปา ท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๑ ตรงกับวันพุธ แรมหกค่ำ เดือนหก ปีมะโรง ที่ บ้านนาสะโน ตำบลดอนตาล อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม (ปัจจุบันบ้านนาสะโน ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร) ท่านเป็นบุตรของ คุณพ่อจารย์โหง่น คุณแม่ป้อง วงษ์จำปา (คุณแม่ป้อง เป็นบุตรีของเจ้าเมืองคำเขื่อนแก้วอุปฮาด(อุปราช) ปัจจุบันตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ) มีพี่น้องร่วมบิดา มารดา จำนวน ๗ คน ดังนี้
๑.)นางกอง วงษ์จำปาแต่งงานกับนายตู้ ปริปุรณะ มีบุตรธิดา รวม ๕ คน
๑.๑ นายนู ปริปุรณะ
๑.๒ นายนุ่ม ปริปุรณะ
๑.๓ นางชู ศรีลาศักดิ์
๑.๔ นายยู้ ปริปุรณะ
๑.๕ นางเชือด พรมเสนา
๒.)นางก้าน วงษ์จำปา แต่งงานกับนายไม คนไว มีบุตรธิดา รวม ๒ คน
๒.๑ นายป้าน คนไว
๒.๒ นางมณี ศรีลาศักดิ์
๓.)นางนารี วงษ์จำปา แต่งงานกับนายสีทัน คนไว มีบุตรี จำนวน ๑ คน คือ
นางเชื่อม ใจตรง
๔.)นายวันดี วงษ์จำปา แต่งงานกับนางเพ็ง ปริปุรณะ มีบุตรี จำนวน ๑ คน คือ
นางสมศรี บุทธิจักร
๕.)มหาเส็ง วงษ์จำปา เสียชีวิตเมื่ออายุประมาณ ๔๐ ปี (โสด)
๖.)นายสด วงษ์จำปา แต่งงานกับนางถัน วงษ์จำปา มีบุตรธิดา รวม ๕ คน
๖.๑ นางบท ซาเสน
๖.๒ นางหวัน คนไว
๖.๓ พ.อ.ธีรภัทร์ วงษ์จำปา อดีตอนุศาสนาจารย์ มทภ.๒ ,เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๖.๔ พระครู​สถิตย์วิรุฬห์​ธรรม​(สวัสดิ์​ ธมฺมทีโป) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
๖.๕ นายถนอม วงษ์จำปา
๗.)พระครูจันทรวิสุทธิ์(หลวงปู่ล้วน จันทสาโร) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ปี พ.ศ.๒๔๘๙ อายุครบ ๑๘ ปี ท่านบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมี พระอาจารย์สอน เป็นพระอุปัชฌาย์ และเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๑ อายุครบ ๒๐ ปี ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมี #พระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสโส ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก
หลวงปู่ล้วน จันทสาโร ท่านได้ศึกษาธรรมจาก #พระเทพสิทธาจารย์(หลวงปู่จันทร์ เขมิโย) วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม
#หลวงปู่ลือ ปุญฺโญ วัดป่านาทามวนาวาส ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร และ
#หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ.ห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
หลวงปู่ล้วน ท่านยังมีสหธรรมมิกที่ไปมาหาสู่กันจนคุ้นเคยนั่นคือ #เจ้าคุณจันโทปามาจารย์ (หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม) วัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ซึ่งหลวงปู่คำพันธ์ท่านก็ได้ละสังขารไปแล้วเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ และ
#พระครูสุนทรศีลขันธ์ (หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร) วัดป่าสุนทราราม บ.กุดแห่ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร และหลวงปู่สิงห์ทองท่านได้ละสังขาร เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
หลวงปู่ล้วน จันทสาโร ท่านยังเป็นพระกัมมวาจาจารย์(พระอาจารย์สวด)ให้ #หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี ตอนอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๘ และหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ท่านยังเคารพนับถือหลวงปู่ล้วน จันทสาโร เป็นอย่างมากอีกด้วย
หลวงปู่ล้วน จันทสาโร ท่านเป็นพระที่มีศีลวัตรและจริยวัตรงดงาม มีอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีเมตตาธรรม ท่านเป็นพระมหาเถระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ สมควรแก่การกราบไหว้รูปหนึ่ง
- ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ(ธ) ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๐
- ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐
- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอมุกดาหาร-ดอนตาล(ธรรมยุต) เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๓
-ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร(ธ)
- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร(ธ)
- ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร(ธ)(ชั่วคราว)
- ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร(ธ)
-ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นพิเศษในราชทินนามเดิมที่ #พระครูจันทรวิสุทธิ์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๗
วัดศรีมงคลเหนือ ปัจจุบันมี พระครูจันทรวิสุทธิ์ (หลวงปู่ล้วน จันทสาโร) เป็นเจ้าอาวาส เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดมุกดาหาร ที่ก่อตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง สร้างมานาน ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑ ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างหลายอย่าง เช่น โบสถ์ วิหารหลวงพ่อองค์ดำ หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ พระธาตุทันใจ พระสังกัจน์จาย เป็นที่เคารพสักการะของชุมชนและนักท่องเที่ยว ภายในวัดสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงและสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๒ และฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน มีภูมิทัศน์ที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร
“...ภาวนา พุท โธ ให้ได้ตลอดทุกลมหายใจเข้าออก อย่าขี้เกียจ ให้ได้ขันติอดทน ใช้ความเพียรพยายาม วิริยะอุตสาหะ ค่อยๆทำ ขี้เกียจก็ต้องทำ สะสมไปตามกำลังของตัวเอง...”
“...เหตุดี ผลกะดี เหตุบ่ดี ผลกะบ่ดี ใจเฮานี้ละสำคัญ...”
“...จน ดี มี ชั่ว กะตายนำกันเบิ่ด...”
>>ที่มาข้อมูล:พระอาจารย์อุทิศ อาสโภ,พระครูสังฆวิสุทธิ์(ครูบาแจ๋ว),ไม้ขีดไฟ กับ ดอกทานตะวัน และท่องถิ่นธรรม พระกัมมัฏฐาน
ปรับปรุง:วีระยุทธ ป้อมหิน ๒๓ พ.ค. ๖๔

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 183,689