สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมรับฟังผู้รับเหมาก่อสร้างอธิบายแบบแปลนรายละเอียดในแบบสัญญาจ้าง เพื่อการก่อสร้าง”เจดีย์จันทรวิสุทธิ์”
     ???วันนี้ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี ได้ร่วมถวายปัจจัยสร้าง"เจดีย์จันทรวิสุทธิ์" จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งหลวงปู่ล้วน จันทสาโร เป็นพระกัมมวาจาจารย์(พระอาจารย์สวด)ให้ หลวงพ่ออินทร์ถวาย_สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี ตอนบวชเป็นพระภิกษุเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๘ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก มีเคารพรักและนับถือในองค์หลวงปู่ล้วนเป็นอย่างมาก...
     ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสบทบทุนสร้างเจดีย์"จันทรวิสุทธิ์" ได้ตามเลขบัญชี 020-360-286-551 ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี "ร่วมสร้างเจดีย์วัดศรีมงคลเหนือ"
     วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ รับสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร(ธรรมยุต) ร่วมรับฟังการที่ผู้รับเหมาอธิบายแบบรายละเอียด ในแบบสัญญารับเหมาก่อสร้าง จากผู้รับสัญญาจ้าง เพื่อการก่อสร้าง”เจดีย์จันทรวิสุทธิ์” ซึ่งผู้รับเหมาจะได้ทำแบบแปลนและรายละเอียดสัญญาเพิ่มเติมมาเสนออีกครั้งในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร(ธ) โดยวัดศรีมงคลเหนือ และศิษยานุศิษย์ ผู้มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธามีความประสงค์จะก่อสร้าง”เจดีย์จันทรวิสุทธิ์” เพื่อบูชาพระคุณขององค์พระเถรานุเถระผู้รัตตัญญู เป็นแบบอย่างให้คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ ได้เคารพกราบไหว้บูชา เป็นผู้ศีลาจริยวัตรอันงดงาม มีปฏิปทาเป็นพระที่ประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง คือองค์หลวงปู่ล้วน จันทสาโร หรือ“พระครูจันทรวิสุทธิ์”(ใช้ตั้งชื่อเจดีย์) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือองค์ปัจจุบัน ซึ่งมีกำหนดพิธีการวางศิลาฤกษ์ เพื่อทำการก่อสร้างเจดีย์ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับเมตตาจากพระสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร(ธ) เป็นประธานในการดำเนินงาน ณ วัดศรีมงคลเหนือ(ธ) ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
................................................................................................................................................................................................
?#ประวัติและปฏิปทาพอสังเขปขององค์หลวงปู่ล้วน พระครูจันทรวิสุทธิ์ (หลวงปู่ล้วน จันทสาโร) อายุ ๙๓ ปี พรรษา ๗๓ (พ.ศ.๒๕๖๔) วัดศรีมงคลเหนือ(ธ) ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
?#ชาติภูมิ พระครูจันทรวิสุทธิ์ หรือ หลวงปู่ล้วน จันทสาโร มีนามเดิมว่า ล้วน นามสกุล วงษ์จำปา ท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๑ ที่ บ้านนาสะโน ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ท่านเป็นบุตรของ คุณพ่อโหง่น คุณแม่ป้อง วงษ์จำปา
?#การบรรพชาและอุปสมบท เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๙ อายุครบ ๑๘ ปี ท่านบรรพชาเป็นสามเณร และเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๑ อายุครบ ๒๐ ปี ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมี #พระอริยคุณคุณาธารย์ (เส็ง ปุสโส ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี
?#ศึกษาพระธรรม หลวงปู่ล้วน จันทสาโร ท่านได้ศึกษาธรรมจาก #พระเทพสิทธาจารย์(หลวงปู่จันทร์ เขมิโย) วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม #หลวงปู่ลือ_ปุญฺโญ วัดป่านาทามวนาวาส ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร และ #หลวงปู่จาม_มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกพัฒนาราม บ.ห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร หลวงปู่ล้วน ท่านยังมีสหธรรมมิกที่ไปมาหาสู่กันจนคุ้นเคยนั่นคือ #เจ้าคุณจันโทปามาจารย์ (หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม) วัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ซึ่งหลวงปู่คำพันธ์ท่านก็ได้ละสังขารไปแล้วเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ และ #พระครูสุนทรศีลขันธ์ (หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร) วัดป่าสุนทราราม บ.กุดแห่ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร และหลวงปู่สิงห์ทองท่านได้ละสังขาร เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ และหลวงปู่ล้วน ท่านยังเป็นพระกัมมวาจาจารย์(พระอาจารย์สวด)ให้ #หลวงพ่ออินทร์ถวาย_สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี ตอนบวชเป็นพระเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๘ และหลวงพ่ออินทร์ถวาย ท่านยังเคารพนับถือหลวงปู่ล้วนเป็นอย่างมากอีกด้วย หลวงปู่ล้วน จันทสาโร ท่านเป็นพระที่มีศีลวัตรและจริยวัตรงดงาม มีอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีเมตตาธรรม ท่านเป็นพระมหาเถระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ สมควรแก่การกราบไหว้รูปหนึ่ง
?#การปกครอง - ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร(ธ) - ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ(ธ) ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร - ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร(ธ) - ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ - ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร(ธ)(ชั่วคราว) - ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร(ธ)
?#สมณศักดิ์ - ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูในราชทินนามที่ #พระครูจันทรวิสุทธิ์
?#ประวัติวัดศรีมงคลเหนือ วัดศรีมงคลเหนือ ปัจจุบันมี พระครูจันทรวิสุทธิ์ (หลวงปู่ล้วน จันทสาโร) เป็นเจ้าอาวาส เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดมุกดาหาร ที่ก่อตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง สร้างมานาน ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑ ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างหลายอย่าง เช่น โบสถ์ วิหาร หลวงพ่อองค์ดำ หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ พระธาตุทันใจ พระสังกัจน์จาย เป็นที่เคารพสักการะของชุมชนและนักท่องเที่ยว ภายในวัดสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงและสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๒ และฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน มีภูมิทัศน์ที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร
>>>>>>>>>เครดิต:พระอาจารย์อุทิศ,ครูบาแจ๋ว,ไม้ขีดไฟ กับ ดอกทานตะวัน และ ท่องถิ่นธรรม พระกัมมัฏฐาน ปรับปรุง:วีระยุทธ ป้อมหิน ๓๑ ม.ค. ๖๔

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 183,676