สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมรับฟังผู้รับเหมาก่อสร้างอธิบายแบบแปลนรายละเอียดในแบบสัญญาจ้าง เพื่อการก่อสร้าง”เจดีย์จันทรวิสุทธิ์”
     🙇🙇🙇วันนี้ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี ได้ร่วมถวายปัจจัยสร้าง"เจดีย์จันทรวิสุทธิ์" จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งหลวงปู่ล้วน จันทสาโร เป็นพระกัมมวาจาจารย์(พระอาจารย์สวด)ให้ หลวงพ่ออินทร์ถวาย_สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี ตอนบวชเป็นพระภิกษุเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๘ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก มีเคารพรักและนับถือในองค์หลวงปู่ล้วนเป็นอย่างมาก...
     ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสบทบทุนสร้างเจดีย์"จันทรวิสุทธิ์" ได้ตามเลขบัญชี 020-360-286-551 ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี "ร่วมสร้างเจดีย์วัดศรีมงคลเหนือ"
     วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ รับสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร(ธรรมยุต) ร่วมรับฟังการที่ผู้รับเหมาอธิบายแบบรายละเอียด ในแบบสัญญารับเหมาก่อสร้าง จากผู้รับสัญญาจ้าง เพื่อการก่อสร้าง”เจดีย์จันทรวิสุทธิ์” ซึ่งผู้รับเหมาจะได้ทำแบบแปลนและรายละเอียดสัญญาเพิ่มเติมมาเสนออีกครั้งในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร(ธ) โดยวัดศรีมงคลเหนือ และศิษยานุศิษย์ ผู้มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธามีความประสงค์จะก่อสร้าง”เจดีย์จันทรวิสุทธิ์” เพื่อบูชาพระคุณขององค์พระเถรานุเถระผู้รัตตัญญู เป็นแบบอย่างให้คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ ได้เคารพกราบไหว้บูชา เป็นผู้ศีลาจริยวัตรอันงดงาม มีปฏิปทาเป็นพระที่ประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง คือองค์หลวงปู่ล้วน จันทสาโร หรือ“พระครูจันทรวิสุทธิ์”(ใช้ตั้งชื่อเจดีย์) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือองค์ปัจจุบัน ซึ่งมีกำหนดพิธีการวางศิลาฤกษ์ เพื่อทำการก่อสร้างเจดีย์ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับเมตตาจากพระสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร(ธ) เป็นประธานในการดำเนินงาน ณ วัดศรีมงคลเหนือ(ธ) ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
................................................................................................................................................................................................
🌈#ประวัติและปฏิปทาพอสังเขปขององค์หลวงปู่ล้วน พระครูจันทรวิสุทธิ์ (หลวงปู่ล้วน จันทสาโร) อายุ ๙๓ ปี พรรษา ๗๓ (พ.ศ.๒๕๖๔) วัดศรีมงคลเหนือ(ธ) ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
🌈#ชาติภูมิ พระครูจันทรวิสุทธิ์ หรือ หลวงปู่ล้วน จันทสาโร มีนามเดิมว่า ล้วน นามสกุล วงษ์จำปา ท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๑ ที่ บ้านนาสะโน ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ท่านเป็นบุตรของ คุณพ่อโหง่น คุณแม่ป้อง วงษ์จำปา
🌈#การบรรพชาและอุปสมบท เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๙ อายุครบ ๑๘ ปี ท่านบรรพชาเป็นสามเณร และเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๑ อายุครบ ๒๐ ปี ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมี #พระอริยคุณคุณาธารย์ (เส็ง ปุสโส ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี
🌈#ศึกษาพระธรรม หลวงปู่ล้วน จันทสาโร ท่านได้ศึกษาธรรมจาก #พระเทพสิทธาจารย์(หลวงปู่จันทร์ เขมิโย) วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม #หลวงปู่ลือ_ปุญฺโญ วัดป่านาทามวนาวาส ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร และ #หลวงปู่จาม_มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกพัฒนาราม บ.ห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร หลวงปู่ล้วน ท่านยังมีสหธรรมมิกที่ไปมาหาสู่กันจนคุ้นเคยนั่นคือ #เจ้าคุณจันโทปามาจารย์ (หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม) วัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ซึ่งหลวงปู่คำพันธ์ท่านก็ได้ละสังขารไปแล้วเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ และ #พระครูสุนทรศีลขันธ์ (หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร) วัดป่าสุนทราราม บ.กุดแห่ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร และหลวงปู่สิงห์ทองท่านได้ละสังขาร เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ และหลวงปู่ล้วน ท่านยังเป็นพระกัมมวาจาจารย์(พระอาจารย์สวด)ให้ #หลวงพ่ออินทร์ถวาย_สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี ตอนบวชเป็นพระเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๘ และหลวงพ่ออินทร์ถวาย ท่านยังเคารพนับถือหลวงปู่ล้วนเป็นอย่างมากอีกด้วย หลวงปู่ล้วน จันทสาโร ท่านเป็นพระที่มีศีลวัตรและจริยวัตรงดงาม มีอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีเมตตาธรรม ท่านเป็นพระมหาเถระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ สมควรแก่การกราบไหว้รูปหนึ่ง
🌈#การปกครอง - ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร(ธ) - ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ(ธ) ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร - ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร(ธ) - ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ - ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร(ธ)(ชั่วคราว) - ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร(ธ)
🌈#สมณศักดิ์ - ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูในราชทินนามที่ #พระครูจันทรวิสุทธิ์
🌈#ประวัติวัดศรีมงคลเหนือ วัดศรีมงคลเหนือ ปัจจุบันมี พระครูจันทรวิสุทธิ์ (หลวงปู่ล้วน จันทสาโร) เป็นเจ้าอาวาส เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดมุกดาหาร ที่ก่อตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง สร้างมานาน ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑ ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างหลายอย่าง เช่น โบสถ์ วิหาร หลวงพ่อองค์ดำ หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ พระธาตุทันใจ พระสังกัจน์จาย เป็นที่เคารพสักการะของชุมชนและนักท่องเที่ยว ภายในวัดสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงและสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๒ และฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน มีภูมิทัศน์ที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร
>>>>>>>>>เครดิต:พระอาจารย์อุทิศ,ครูบาแจ๋ว,ไม้ขีดไฟ กับ ดอกทานตะวัน และ ท่องถิ่นธรรม พระกัมมัฏฐาน ปรับปรุง:วีระยุทธ ป้อมหิน ๓๑ ม.ค. ๖๔

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,980