สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค ๘ และภาค ๑๐) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๕๙๘ รูป ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้

สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีทรง

ตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร

ประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณร

ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค ๘ และภาค ๑๐)

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๕๙๘ รูป

โดยมีนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประกอบพิธีครั้งนี้

ในการนี้นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร และนายเอกราช ช่วยวงศ์ญาติ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร

ประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณร

ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ซึ่งมีพระภิกษุสามเณรในเขตจังหวัดมุกดาหารจำนวน ๔ รูป เข้ารับเปรียญธรรม ๓ ประโยคในครั้งนี้ ได้แก่

- พระมหาจิรยุทธ จิรกุสโล อายุ ๓๒ พรรษา ๘ เลขานุการเจ้าคณะตำบลหว้านใหญ่ เขต ๒ วัดนิเวศวิหาร อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

- พระมหาธวัชชัย สิริมงฺคโล วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

- สามเณรคัมภีร์ เฉลิมสุข วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

- สามเณรศาสตราชัย ผลาผล วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,031