สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”จังหวัดมุกดาหาร

                     วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น.  นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางแสงมณี  ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสาวขวัญฤดี  ธงยศ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  นำคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”จังหวัดมุกดาหาร ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๓ ตำบล โพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์ ประกอบด้วย พระมหามงคล มงคลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระครูสันตจิตตานุกรักษ์ เจ้าคณะอำเภอดอนตาล และส่วนราชการประกอบด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ " จังหวัดมุกดาหาร (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ซึ่งครั้งนี้ เป็นการประเมินระยะที่ ๓ ของหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบจังหวัดมุกดาหาร โดยหมู่บ้านหนองหล่มเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการในระดับจังหวัด มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยปกติแล้วการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจะเป็นหน้าที่ของประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หน ตะวันออก ซึ่งกำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตรวจติดตามปีละ ๑  ครั้ง จำนวน ๒ แห่ง ในแต่ละจังหวัด แต่เนื่องจากในปีนี้การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงกำหนดให้ ผู้อำนวยการสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตรวจติดตามแทน และมีหน่วยงานในพื้นที่ ทั้ง อำเภอดอนตาล อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในท้องถิ่น ร่วมให้ข้อมูลตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ในประเด็น ข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ของหมู่บ้าน กิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ และ กิจกรรมบูรณาการกิจการคณะสงฆ์และการพัฒนาเชิงพื้นที่

สำหรับ"หมู่บ้านรักษาศีล 5" ของจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสร้าง “ครอบครัวรักษาศีล ๕” “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และ “โรงเรียนรักษาศีล ๕” ภายใต้มิติทางศาสนาเพื่อให้เกิดชุมชนสันติสุขยั่งยืนตลอดไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,593