จังหวัดมุกดาหาร การศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุผู้บวชใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (วันที่ ๑๒)

" จังหวัดมุกดาหาร การศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุผู้บวชใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (วันที่ ๑๒) "

*******

🔊วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

🕗 เวลา ๐๓.๓๐ น.

🇹🇭พระมหามงคล มงคลคุโณ เจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ได้เมตตาให้การอบรมศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุผู้บวชใหม่ ตามหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาระยะสั้น โดยให้พระวิทยากรและพระพี่เลี้ยงให้การศึกษาและปฏิบัติธรรมแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๓.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.

โดยมีฝ่ายคณะสงฆ์ในวันนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย ตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล ได้รับเมตตาจากพระครูประจักษ์บุญญาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร พระมหายุทธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร เจ้าอธิการเดือนดิน สุปฏิฏฐิโต เจ้าคณะตำบลบ้านโคกและคณะสงฆ์ เจ้าอธิการมงคล นิพภโย เจ้าคณะตำบลโพนงามและคณะสงฆ์ เจ้าอธิการเพียง เตชวโร เจ้าคณะตำบลดอนตาล และคณะสงฆ์

โดยมีฝ่ายบ้านเมืองร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล โดยมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาในพื้นที่ การนี้นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ช่วยอำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่พิธี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม

ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,036