จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตามกิจกรรมโครงการ "คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตรพระ“ทุกวันศุกร์ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๗.๐๐ น.

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตามกิจกรรมโครงการ "คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตรพระ“ทุกวันศุกร์ โดยได้รับเมตตาจากพระมหามงคล มงฺคลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในจังหวัด ร่วมพิธีหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร และที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร และนางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นำบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรและปฏิบัติงานพิธีในครั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างอานิสงส์ผลบุญทั้งกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและครอบครัวและยังได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชนในชาติ และจรรโลงสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรสืบต่อไป

ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,039