คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ประชุมเตรียมงานการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล ๕"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร นางสาวขวัญฤดี ธงยศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ประชุมเตรียมงานการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล ๕"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม พร้อมพระมหามงคล มงฺคลคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระมหาเกษมณี เตชะปัญโญ เจ้าคณะอำเภอหว้านใหญ่ พระสังฆาธิการและพระเถรานุเถระในเขตจังหวัดมุกดาหาร ร่วมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเขตอำเภอหว้านใหญ่
ณ วัดป่าวิเวก บ้านหนองแสง ตำบลหว้านใหญ้ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 56,242