ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ในฐานะกรรมการและฝ่ายเลขานุการ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔
ตามที่นายชัยญา คำมุงคุณ อายุ ๕๑ ปี สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพทำนา บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๙ บ้านชะโนด ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ขออนุญาตสร้างวัดตั้งอยู่ในกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๒ แปลง เนื้อที่รวม ๖ ไร่ ๓ งาน ๕๖ ตารางวา เพื่อสร้างวัด(ที่พักสงฆ์นิคมพัฒนาวนาราม) ซึ่งมีกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑.คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๔๐๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดจังหวัดมุกดาหาร
๒.กฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๑ การสร้างวัด ข้อ ๕
๓.ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอเพื่อสร้างวัด พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยมีนายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานกรรมการ ได้รับเมตตาจากพระครูสิทธิสารธรรม เจ้าคณะอำเภอดงหลวง เป็นที่ปรึกษา,พระอธิการอนุพงษ์ อุคคะโม เลขานุการเจ้าคณะอำเภอดงหลวง เป็นกรรมการ ,นายสมาน คำมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย เป็นกรรมการ กำนันตำบลชะโนดน้อย เป็นกรรมการ โดยมีพระสังฆาธิการผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนและชาวบ้านชะโนด เข้าร่วมประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ในครั้งนี้ ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบตามหลักเกณฑ์อนุญาตให้สร้างวัดได้
ณ ที่พักสงฆ์นิคมพัฒนาวนาราม บ้านชะโนด หมู่ที่ ๙ ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,201