สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ของวัดในเขตจังหวัดมุกดาหาร
วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร และนางสาวขวัญฤดี ธงยศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และการคัดเลือกวัดเป็นศูนย์กลางการจัดงานวันวิสาขบูชา และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ของวัดในเขตจังหวัดมุกดาหาร การประชุมตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๑๙๖/๒๕๖๔ โครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด ชี้แจงการจัดสรรและโอนจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา(หมู่บ้านรักษาศีล ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นองค์ประธานการประชุม คณะสงฆ์พระสังฆาธิการ และตัวแทนจากวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,004