สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารประชุมคณะทำงานติดตามการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดมุกดาหาร
วันพุธที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดมุกดาหาร
ในการนี้นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมบุคลากรในสังกัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดเตรียมวาระและการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางของประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ และให้คณะทำงานรายงานผลการดำเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารทราบทุกระยะ ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๑ พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม กิจกรรมการบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๙ วัด วงเงินงบประมาณ ๑,๐๒๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
โดยมีคลังจังหวัดมุกดาหาร และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นคณะทำงาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,999