สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร สนองงานคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร(ธ) ในการทำพิธีสวดถอดสวดถอน อุทิศบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษเจ้าของธาตุเจดีย์ เพื่อทำการก่อสร้าง”เจดีย์จันทรวิสุทธิ์”
วันเสาร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศุภกานต์ พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ดูแลอำนวยความสะดวก สนองงานคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร(ธ) ในการทำพิธีสวดถอดสวดถอน(ใช้บทสวดถอนสิ่งอัปมงคล หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม) เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษเจ้าของธาตุเจดีย์ หลังจากประกอบพิธีแล้วเสร็จ จะได้ทำการรื้อถอนธาตุเจดีย์ เพื่อใช้พื้นที่วัดบริเวณดังกล่าวก่อสร้าง”เจดีย์จันทรวิสุทธิ์” ทั้งนี้การสวดถอนพื้นที่ ก็เพื่อบอกกล่าวเทวดาเจ้าที่ ตามประเพณีจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาชี้จุด และทำพิธีสวดถอดพื้นที่ บอกกล่าวเทวดา อารักษ์ เจ้าที่ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่พื้นที่นั้นๆ
อนึ่ง คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร(ธ) โดยวัดศรีมงคลเหนือ และศิษยานุศิษย์ ผู้มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธามีความประสงค์จะก่อสร้างเจดีย์”เจดีย์จันทรวิสุทธิ์” เพื่อบูชาพระคุณขององค์พระเถรานุเถระผู้ทรงวิทยคุณ วิทยคม อุดมด้วยศีลาจาริยวัตรอันงดงาม ซึ่งมีปฏิปทาคือวัตรประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง คือองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์”หลวงปู่ล้วน จันทสาโร”หรือ“พระครูจันทรวิสุทธิ์”(ใช้ตั้งชื่อเจดีย์) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือองค์ปัจจุบัน ซึ่งมีศิษยานุศิษย์ให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาจำนวนมาก ทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีกำหนดพิธีการวางศิลาฤกษ์ เพื่อทำการก่อสร้างเจดีย์ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
โดยได้รับเมตตาจากพระสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร(ธ) เป็นประธานในการทำพิธี พระครูอุดมสุนทรธรรมโฆษิต เจ้าคณะอำเภอหนองสูง(ธ) พระครูปัญญาคุณาธาร เจ้าคณะอำเภอคำชะอี(ธ) คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร ฝ่ายธรรมยุต ร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้
ณ วัดศรีมงคลเหนือ(ธ) ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
***********************************************************************
🌈#ประวัติและปฏิปทาพอสังเขปขององค์หลวงปู่ล้วน
พระครูจันทรวิสุทธิ์ (หลวงปู่ล้วน จันทสาโร) อายุ ๙๓ ปี พรรษา ๗๓ (พ.ศ.๒๕๖๔) วัดศรีมงคลเหนือ(ธ) ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
🌈#ชาติภูมิ
พระครูจันทรวิสุทธิ์ หรือ หลวงปู่ล้วน จันทสาโร มีนามเดิมว่า ล้วน นามสกุล วงษ์จำปา ท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๑ ที่ บ้านนาสะโน ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ท่านเป็นบุตรของ คุณพ่อโหง่น คุณแม่ป้อง วงษ์จำปา
🌈#การบรรพชาและอุปสมบท
เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๙ อายุครบ ๑๘ ปี ท่านบรรพชาเป็นสามเณร และเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๑ อายุครบ ๒๐ ปี ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมี #พระอริยคุณคุณาธารย์ (เส็ง ปุสโส ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี
🌈#ศึกษาพระธรรม
หลวงปู่ล้วน จันทสาโร ท่านได้ศึกษาธรรมจาก #พระเทพสิทธาจารย์(หลวงปู่จันทร์ เขมิโย) วัดศรีเทพประดิษฐาราม อ.เมือง จ.นครพนม #หลวงปู่ลือ_ปุญฺโญ วัดป่านาทามวนาวาส ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร และ #หลวงปู่จาม_มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกพัฒนาราม บ.ห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
หลวงปู่ล้วน ท่านยังมีสหธรรมมิกที่ไปมาหาสู่กันจนคุ้นเคยนั่นคือ #เจ้าคุณจันโทปามาจารย์ (หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม) วัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ซึ่งหลวงปู่คำพันธ์ท่านก็ได้ละสังขารไปแล้วเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ และ #พระครูสุนทรศีลขันธ์ (หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร) วัดป่าสุนทราราม บ.กุดแห่ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร และหลวงปู่สิงห์ทองท่านได้ละสังขาร เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
และหลวงปู่ล้วน ท่านยังเป็นพระกัมมวาจาจารย์(พระอาจารย์สวด)ให้ #หลวงพ่ออินทร์ถวาย_สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี ตอนบวชเป็นพระเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๘ และหลวงพ่ออินทร์ถวาย ท่านยังเคารพนับถือหลวงปู่ล้วนเป็นอย่างมากอีกด้วย
หลวงปู่ล้วน จันทสาโร ท่านเป็นพระที่มีศีลวัตรและจริยวัตรงดงาม มีอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีเมตตาธรรม ท่านเป็นพระมหาเถระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ สมควรแก่การกราบไหว้รูปหนึ่ง
🌈#การปกครอง
- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร(ธ)
- ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ(ธ) ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
- ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร(ธ)
- ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
- ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร(ธ)(ชั่วคราว)
- ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร(ธ)
🌈#สมณศักดิ์
- ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูในราชทินนามที่ #พระครูจันทรวิสุทธิ์
🌈#ประวัติวัดศรีมงคลเหนือ
วัดศรีมงคลเหนือ ปัจจุบันมี พระครูจันทรวิสุทธิ์ (หลวงปู่ล้วน จันทสาโร) เป็นเจ้าอาวาส เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดมุกดาหาร ที่ก่อตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง สร้างมานาน ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑ ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างหลายอย่าง เช่น โบสถ์ วิหาร หลวงพ่อองค์ดำ หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ พระธาตุทันใจ พระสังกัจน์จาย เป็นที่เคารพสักการะของชุมชนและนักท่องเที่ยว ภายในวัดสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงและสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๒ และฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน มีภูมิทัศน์ที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร
>>>>>>>>>เครดิต:พระอาจารย์อุทิศ,ครูบาแจ๋ว,ไม้ขีดไฟ กับ ดอกทานตะวัน และ ท่องถิ่นธรรม พระกัมมัฏฐาน
ปรับปรุง:วีระยุทธ ป้อมหิน ๓๑ ม.ค. ๖๔
***********************************************************************
เกร็ดความรู้:การสวดถอดสวดถอน
การสวดถอน หรือการสูตรถอน เป็นพิธีกรรมที่ชาวไทยในหลายพื้นที่ นิยมกระทำเมื่อจะทำการปัดเป่า แก้ไขและเคลื่อนย้าย บางสิ่งบางอย่างออกจากพื้นที่ ออกนอกสถานที่ เช่นการสวดถอนสังวาสสีมา ก่อนที่จะทำการสมมุติพื้นที่เพื่อที่จะเป็นอุโบสถ ศาสนสถาน พระภูมิเจ้าที่ บ้านเรือที่ถูกไฟไหม้ บ่อน้ำเก่า โรงสี เป็นต้น การสวดถอนในความเชื่อนั้น มีการสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานหลายชั่วอายุคน สืบเนื่องมาจากความเชื่อในเรื่องของการที่ภิกษุสงฆ์กระทำกรรมวาจาเกี่ยวเนื่องกับสีมา เพื่อที่จะทำให้พื้นที่นั้นๆ ปราศจากการทับซ้อน ปราศจากเจ้าของเดิม เพื่อที่จะเป็นพื้นที่ที่ปราศจากซึ่งมลทิน เพื่อที่จะญัตติเป็นอุโบสถใหม่ต่อไป
การสวดถอนนั้นมีพิธีการที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ ซึ่งพิธีสวดถอนที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือการถอนสีมา ทุกแห่งจะทำการสวดถอนเหมือนกัน เนื่องจากต้องปฏิบัตตามหลักของวินัยสงฆ์ ส่วนการสวดถอนอื่นๆ นั้น อาจมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน วิธีการ บทที่ใช้ในการสวดถอน
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
บทสวดถอนสิ่งอัปมงคล หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย อดีตประธานสงฆ์วัดเขาสุกิม
นะโม ๓ จบ
สุณา ตุ เม ภันเต สังโฆ โลกานามัง สังฆัสสะ นะถอด โมถอน พุทธะเคลื่อนออก ทลายะ สูญหายะ (๓ จบ)
พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลังอุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินาชิตะวามุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลัคคัง
นะภะวะโต นะโมพุทธายะ นะมะภะทะ นะถอด โมถอน พุทธคลอน ธาเคลื่อน จงทะลุหลุดหลุย ออกจากธาตุทั้งสี่ เปิดเผย เปิดฐวาร พระธรรมเจ้า จงบันดาล นะมะภะธะ มะภะธะนะ ภะธะมะนะ ธะภะมะนะ จะอาพาธา คัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติฏฐาหิ ติมัง ธาเรหิ
มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง
นะภะวะโต นะโมพุทธายะ นะมะภะทะ นะถอด โมถอน พุทธคลอน ธาเคลื่อน จงทะลุหลุดหลุย ออกจากธาตุทั้งสี่ เปิดเผย เปิดฐวาร พระธรรมเจ้า จงบันดาล นะมะภะธะ มะภะธะนะ ภะธะมะนะ ธะภะมะนะ จะอาพาธา คัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติฏฐาหิ ติมัง ธาเรหิ
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง
นะภะวะโต นะโมพุทธายะ นะมะภะทะ นะถอด โมถอน พุทธคลอน ธาเคลื่อน จงทะลุหลุดหลุย ออกจากธาตุทั้งสี่ เปิดเผย เปิดฐวาร พระธรรมเจ้า จงบันดาล นะมะภะธะ มะภะธะนะ ภะธะมะนะ ธะภะมะนะ จะอาพาธา คัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติฏฐาหิ ติมัง ธาเรหิ
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง
นะภะวะโต นะโมพุทธายะ นะมะภะทะ นะถอด โมถอน พุทธคลอน ธาเคลื่อน จงทะลุหลุดหลุย ออกจากธาตุทั้งสี่ เปิดเผย เปิดฐวาร พระธรรมเจ้า จงบันดาล นะมะภะธะ มะภะธะนะ ภะธะมะนะ ธะภะมะนะ จะอาพาธา คัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติฏฐาหิ ติมัง ธาเรหิ
กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะวิทินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยดมังคะลัคคัง
นะภะวะโต นะโมพุทธายะ นะมะภะทะ นะถอด โมถอน พุทธคลอน ธาเคลื่อน จงทะลุหลุดหลุย ออกจากธาตุทั้งสี่ เปิดเผย เปิดฐวาร พระธรรมเจ้า จงบันดาล นะมะภะธะ มะภะธะนะ ภะธะมะนะ ธะภะมะนะ จะอาพาธา คัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติฏฐาหิ ติมัง ธาเรหิ
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง
นะภะวะโต นะโมพุทธายะ นะมะภะทะ นะถอด โมถอน พุทธคลอน ธาเคลื่อน จงทะลุหลุดหลุย ออกจากธาตุทั้งสี่ เปิดเผย เปิดฐวาร พระธรรมเจ้า จงบันดาล นะมะภะธะ มะภะธะนะ ภะธะมะนะ ธะภะมะนะ จะอาพาธา คัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติฏฐาหิ ติมัง ธาเรหิ
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง
นะภะวะโต นะโมพุทธายะ นะมะภะทะ นะถอด โมถอน พุทธคลอน ธาเคลื่อน จงทะลุหลุดหลุย ออกจากธาตุทั้งสี่ เปิดเผย เปิดฐวาร พระธรรมเจ้า จงบันดาล นะมะภะธะ มะภะธะนะ ภะธะมะนะ ธะภะมะนะ จะอาพาธา คัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติฏฐาหิ ติมัง ธาเรหิ
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรหมมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลัคคัง
นะภะวะโต นะโมพุทธายะ นะมะภะทะ นะถอด โมถอน พุทธคลอน ธาเคลื่อน จงทะลุหลุดหลุย ออกจากธาตุทั้งสี่ เปิดเผย เปิดฐวาร พระธรรมเจ้า จงบันดาล นะมะภะธะ มะภะธะนะ ภะธะมะนะ ธะภะมะนะ จะอาพาธา คัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติฏฐาหิ ติมัง ธาเรหิ
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละ อัฏฐะคาถา โย วาจะโนทินะทิเน สะระเต มะตันที หิตวานะ เนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ
นะภะวะโต นะโมพุทธายะ นะมะภะทะ นะถอด โมถอน พุทธคลอน ธาเคลื่อน จงทะลุหลุดหลุย ออกจากธาตุทั้งสี่ เปิดเผย เปิดฐวาร พระธรรมเจ้า จงบันดาล นะมะภะธะ มะภะธะนะ ภะธะมะนะ ธะภะมะนะ จะอาพาธา คัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติฏฐาหิ ติมัง ธาเรหิ
ชะยันโต โพธิยามูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรหม มะ จาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัดเถ ปะทักขิเณ ฯ
บังสกุลเป็น
อะจิรัง วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง อะธิเสสสติ ฉุทโฑ เอเปตะวิญญาโณ นิรัตถังวะ กะลิงคะลัง (๓ จบ)

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,012