คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ถวายการต้อนรับคณะกรรมการการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำหนตะวันออก ณ วัดเฉลิมชัย บ้านผึ่งแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

🔵คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ถวายการต้อนรับคณะกรรมการการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำหนตะวันออก ณ วัดเฉลิมชัย บ้านผึ่งแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร🔵

*************

🔵วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

🕗 เวลา ๑๓.๐๐ น.

🇹🇭พระเดชพระคุณ พระเทพวรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำหนตะวันออก พร้อมคณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ ประจำหนตะวันออก พร้อมพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร และนางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นำบุคลากรในสังกัดทุกคน ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกและสนองงานคณะสงฆ์ในครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถ

โดยมีคณะกรรมการฯ และส่วนราชการในจังหวัด นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมดังนี้

คณะกรรมการส่วนกลาง

๑. พระราชรัตนาลงกรณ์ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย - กรรมการ

-----

คณะกรรมการประจำหนตะวันออก

๑. พระเทพวรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร - ประธานคณะกรรมการฯ

๒. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ - กรรมการ

๓. พระอุดมปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔. พระครูศรีพนมวรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร - เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานโครงการฯ หนตะวันออก

๕. พระมหาจงยุทธ กิตฺติยุตฺโต ป.ธ.๙ รองประธานพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕

-----

คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร

๑. พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร

๒. พระครูวีรธรรมบรรหาร แทนเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร(ธ)

๓. พระมหามงคล มงฺคลคุโณ ป.ธ.๗ รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร

๔. พระครูประจักษ์บุญญาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร

๕. พระวุฒิชัย อรุโณ แทนเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร(ธ)

๖. พระมหาเกษมณี เตชะปัญโญ เจ้าคณะอำเภอหว้านใหญ่

๗. พระครูสิทธิสารธรรม เจ้าคณะอำเภอดงหลวง

๘. พระครูสันตจิตตานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอดอนตาล

๙. พระครูศรีอุดมวาปีคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอหนองสูง

๑๐. พระครูวิมลฉันทกิจ ผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอคำชะอี

๑๑. พระครูวชิรธรรมพินิต ผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย

๑๒. พระครูวชิรสารธรรม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร

๑๓. พระมหายุทธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร

๑๔. พระปลัดชาลี ปคุโณ เจ้าอาวาสวัดเฉลิมชัย เจ้าคณะตำบลดงมอน

๑๕. พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕

-พระครูประโชติจันทรังษี เจ้าคณะตำบลนิคมคำสร้อย

-พระมหาพัชรินทร์ ภทฺรเมธี เจ้าอาวาสวัดสว่างชมพู เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร

-พระอธิการโสฬส สญฺญโม เจ้าอาวาสวัดลัฎฐิกวัน เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหว้านใหญ่

-พระอธิการดิเรก อภินนฺโท เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี

ฝ่ายบ้านเมือง

๑. นายธีระพล สวัสดิ์นาที ปลัดอำเภอ หน.ฝ่ายความมั่นคง แทนนายอำเภอเมืองมุกดาหาร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

๒. นายสามัคคี วังวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

๓. นายพรมรินทร์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

๔. พ.ต.อ.สรกฤช ราชภักดี ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรผึ่งแดด

๕. นางวันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

๖. นายสุทัศน์ สุพร นายกเทศมนตรีตำบลผึ่งแดด

๗. นายสุรชาติ สุพร กำนันตำบลผึ่งแดด /ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒

๘. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ่งแดด

๙. ผอ.รพ.สต.ผึ่งแดด

๑๐. นายอเนก เครือคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร

ณ วัดเฉลิมชัย บ้านผึ่งแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

📌📌 ติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารเพิ่มเติม ได้ที่

🔴 Facebook : https://www.facebook.com/mdh.onab.go.th

🔴 Website : https://mdh.onab.go.th

🔴 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC_nhve6OkxiXWj37gS6r_IA

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 158,498