วัดศรีบุญเรือง พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2013 เวลา 02:46


    วัดศรีบุญเรือง
ตั้งอยู่บ้านศรีบุญเรือง  ถนนสำราญชายโขง หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จัหงวัดมุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนคือพระพุทธสิงห์สอง

LAST_UPDATED2