สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2013 เวลา 03:08
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมุกดาหาร

๑. วัดบรรพตมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐
โทร. ๐๘ ๗๒๕๐ ๕๕๘๑

๒. วัดป่าสุภัททาราม บ้านคำชะอี หมู่ที่ ๑ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๑๐
โทร. ๐๘ ๑๗๙๙ ๐๕๕๕

๓. วัดคำสายทอง ชุมชนคำสายทอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐
โทร. ๐๘ ๖๒๓๕ ๑๘๑๑

๔. วัดศรีสวาสดิ์ บ้านเหล่าป่าเป้ด หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐
โทร. ๐๘ ๙๒๗๕ ๓๐๙๕

๕. วัดประดิษฐาราม บ้านโคก หมู่ที่ ๒  ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐
โทร. ๐๘ ๗๒๑๘ ๓๐๕๑

๖. วัดนาอุดมวนาราม บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๓๐
โทร. ๐๘ ๔๘๒๗ ๙๕๙๘

๗. วัดป่าวิเวก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๕๐
โทร. ๐๘ ๙๖๑๗ ๕๙๓๓

๘. วัดป่าป่งขาม บ้านป่งขาม หมู่ที่ ๘ ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๕๐
โทร. ๐๘ ๗๘๕๒ ๗๖๕๙

๙. วัดนิคมเกษตร บ้านนิคมทหารผ่านศึก หมู่ที่ ๓ ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๕๐
โทร. ๐๘ ๙๕๙๖ ๖๘๗๐

๑๐. วัดสว่างป่งเชือก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๕๐  
โทร. ๐๘ ๖๒๓๙ ๖๓๑๖

credit รูปภาพ
๑. ศูนย์กลางข้อมูลทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม http://www.m-culture.in.th
๒. วัดป่าวิเวก http://watpavivek.blogspot.com
๓. วัดป่าวิเวก http://www.watpavivek.net
๔. มุกดาหารนิวส์ http://www.mukdahannews.com
๕. https://th-th.facebook.com/watpa.suphattharam
๖. http://www.dmycenter.com
๗. google maps
LAST_UPDATED2