มอบประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องการสร้างวัด บัญชีที่ มห ๐๑๑/๒๕๖๓ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 16:51

วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร มอบประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องการสร้างวัด บัญชีที่ มห ๐๑๑/๒๕๖๓ ให้กับผู้ขออนุญาตสร้างวัด

" ตามที่ นางล้อม ศรีหาวงศ์ อยู่บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสังข์ศรี ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ได้ขออนุญาตสร้างวัด สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ณ บ้านโนนสังข์ศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร นั้น บัดนี้ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสร้างวัด และผู้ขออนุญาตได้ยื่นคำขอ พร้อมด้วยเอกสารครบถ้วนแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งกฏกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ.๒๕๕๙ จังหวัดมุกดาหาร จึงประกาศให้มีการสร้างวัดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร "

โดยมีประธานที่พักสงฆ์ถ้ำพระภูน้อย ร่วมรับมอบถวาย

ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร(หลังใหม่)