สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดหารขอประชาสัมพันธ์ สำหรับพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานพระพุทธศาสนา ที่สนใจไปศึกษาดูงานต่างประเทศ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 01 ธันวาคม 2017 เวลา 02:32

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ที่สนใจไปศึกษาดูงานสักกาะรสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปี ๒๕๖๑ และศึกษาดูงานสักการะศาสนสถาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประจำปี ๒๕๖๑

สามารถสมัครได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ศาสลากลางชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 

หลักเกณฑ์

๑.พระสงฆ์ สามเณร ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเดินทางไปศึกษาดูงาน และสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธรัฐประชาธิปไตยเนปาล และสักการะ ศาสนสถาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑.๑ พระสงฆ์

๑) เป็นพระสงฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ  เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะแขวง รองเจ้าคณะแขวง หรือ

๒) พระสงฆ์ที่เป็นเครือข่ายปฏิบัติงานในโครงการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เช่น พระธรรมทูต พระสงฆ์ที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระจริยานิเทศ พระวิปัสสนาจารย์ โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการปฏิบัติธรรมและครอบคัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการหนึ่งใจ ให้ธรรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน และข้าราชการเพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัติย์ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล๕)

๓) มีพรรษา ๓ พรรษา ขึ้นไป

๔) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า นักธรรมชั้นเอก

๕) ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้น

๖) ไม่เคยเดินทางไปประกอบศาสนกิจ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธรัฐประชาธิปไตยเนปาล และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย

๑.๒ สามเณร

๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า เปรียญธรรม ๓ ประโยค

๒) ได้รับความเฆ้นชอบจากเจ้าอาวาสต้นสังกัด   ๓) ไม่เคยเดินทางไปประกอบศาสนกิจ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธรัฐประชาธิปไตยเนปาล และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย

๑.๓ บุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทะศาสนา ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเดินทางไปศึกษาดูงาน และสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธรัฐประชาธิปไตยเนปาล และสักการะ ศาสนสถาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑) ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิชาการศาสนา หรือ

๒) เป็นผู้แทนองค์กรเครือข่าย หรือบุคคลที่ดำเนินงาน หรือปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมชองสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือสื่อมวลชน

LAST_UPDATED2