Home บทความทางศาสนา
บทความ
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2013 เวลา 03:08
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมุกดาหาร

๑. วัดบรรพตมโนรมย์ บ้านเขามโนรมย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐
โทร. ๐๘ ๗๒๕๐ ๕๕๘๑

๒. วัดป่าสุภัททาราม บ้านคำชะอี หมู่ที่ ๑ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๑๐
โทร. ๐๘ ๑๗๙๙ ๐๕๕๕

๓. วัดคำสายทอง ชุมชนคำสายทอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐
โทร. ๐๘ ๖๒๓๕ ๑๘๑๑

๔. วัดศรีสวาสดิ์ บ้านเหล่าป่าเป้ด หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐
โทร. ๐๘ ๙๒๗๕ ๓๐๙๕

๕. วัดประดิษฐาราม บ้านโคก หมู่ที่ ๒  ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐
โทร. ๐๘ ๗๒๑๘ ๓๐๕๑

๖. วัดนาอุดมวนาราม บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๓๐
โทร. ๐๘ ๔๘๒๗ ๙๕๙๘

๗. วัดป่าวิเวก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๕๐
โทร. ๐๘ ๙๖๑๗ ๕๙๓๓

๘. วัดป่าป่งขาม บ้านป่งขาม หมู่ที่ ๘ ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๕๐
โทร. ๐๘ ๗๘๕๒ ๗๖๕๙

๙. วัดนิคมเกษตร บ้านนิคมทหารผ่านศึก หมู่ที่ ๓ ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๕๐
โทร. ๐๘ ๙๕๙๖ ๖๘๗๐

๑๐. วัดสว่างป่งเชือก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๕๐  
โทร. ๐๘ ๖๒๓๙ ๖๓๑๖

credit รูปภาพ
๑. ศูนย์กลางข้อมูลทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม http://www.m-culture.in.th
๒. วัดป่าวิเวก http://watpavivek.blogspot.com
๓. วัดป่าวิเวก http://www.watpavivek.net
๔. มุกดาหารนิวส์ http://www.mukdahannews.com
๕. https://th-th.facebook.com/watpa.suphattharam
๖. http://www.dmycenter.com
๗. google maps
LAST_UPDATED2
 
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2013 เวลา 02:49
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
ตั้งอยู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๙ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ตั้งเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๘ เดิมชื่อวัดหนองน้อง ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของหมู่บ้านห้วยทราย โดยหลวงปู่มั่นภูริทัตโต เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์และมีพระปฏิบัติธรรม เช่นหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นต้น มาปฏิบัติธรรม ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๘ หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ได้ย้านสำนักสงฆ์มาตั้งด้านทิศตะวันตกเพราะบริเวณเดิมเป็นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอด และได้ตั้งชื่อใหม่เป็นวัดป่าวิเวกวัฒนาราม เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์บู่ทองกิตติ
 
วัดศรีบุญเรือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2013 เวลา 02:46


    วัดศรีบุญเรือง
ตั้งอยู่บ้านศรีบุญเรือง  ถนนสำราญชายโขง หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จัหงวัดมุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนคือพระพุทธสิงห์สอง

LAST_UPDATED2
 


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม


ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง