Home เกี่ยวกับสำนักพุทธ
เกี่ยวกับสำนักพุทธ
ประวัติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 07 พฤษจิกายน 2014 เวลา 07:49

เกี่ยวกับสำนักพุทธ


พระ พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย ด้วยคนไทยส่วนใหญ่ได้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณะแห่งชีวิต สืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน นับแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบันที่ชาติไทยเรามีความมั่นคง ดำรงเอกราช มีอธิปไตยเป็นอิสระเสร ีอยู่ได้ตราบเท่าทุกวันนี้ ก็ด้วยคนในชาติยึดมั่นอยู่ในสามัคคีตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่งคนในชาติ ส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา ดังนั้น หลักธรรมคำสั่งสอนทางศาสนาจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาและความมั่นคงของ ประเทศชาติ

การบริหารกิจการพระศาสนา นั้น เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ แต่เนื่องจากอาณาจักรและศาสนจักร ต้องประสานกัน เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ รัฐบาลในฐานะผู้รับสนองพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ จึงเข้าไปมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานกิจการทางศาสนา ตามประวัติและพัฒนาการโดยลำดับ ดังนี้

- สมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา มีราชบัณฑิต และ หมื่นราชสังฆการี รับมอบหมายภารกิจด้านการศาสนา
- ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีหน่วยงานรับผิดชอบ 3 หน่วยงานคือ กรมธรรมการ กรมสังฆการี และกรมราชบัณฑิต

พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้ง กรมศึกษาธิการ ขึ้นดูแลโรงเรียนต่าง ๆ ในขณะนั้น

พ.ศ. 2435 รวมกรมธรรมการ กรมสังฆการี กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑ์สถาน และกรมศึกษาธิการ เป็นกระทรวงธรรมการ

พ.ศ. 2441 “ ประกาศจัดการเล่าเรียนในหัวเมือง “ ให้ราษฎรมีความรับผิดชอบ และให้รู้จักการประกอบอาชีพ ในทางสุจริต โดยให้พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้สั่งสอนอบรม (พ.ศ. 2442 กระทรวงมหาดไทย ได้โอนหน้าที่การอุดหนุนการศึกษา ให้กระทรวงธรรมการตามเดิม)

พ.ศ. 2445 ประกาศใช้ “ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ซึ่งมีบัญญัติให้พระสงฆ์ทุกระดับ มีหน้าที่บำรุงการศึกษาในวัดอีกด้วย

พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มีการปรับปรุงตำแหน่งหน้าที่ ในกระทรวงธรรมการ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีกองบัญชาการและแบ่งกรมใหญ่มีหัวหน้าเป็นอธิบดี 2 กรม คือ กรมธรรมการ และ กรมศึกษาธิการ และใน 2 กรมดังกล่าว ก็มีกรมเล็ก ๆ ซึ่งหัวหน้ามีตำแหน่งเป็นเจ้ากรมอยู่ในสังกัด คือ กรมสังฆการี กรมพระอาราม กองอธิกรณ์ ขึ้นอยู่กับกรมธรรมการ ส่วนกรมราชบัณฑิต กรมวิสามัญศึกษา กรมสามัญศึกษา ขึ้นกับกรมศึกษาธิการ

พ.ศ. 2462 ได้มีการเปลี่ยนชื่อ กระทรวงธรรมการ เป็น กระทรวงศึกษาธิการ และโปรดให้ย้ายกรมธรรมการ ไปรวมอยู่ในพระราชสำนักตามประเพณีเดิม

ซึ่งรวมกรมสังฆการีอยู่ด้วยกันไปสังกัดอยู่ในกระทรวงธรรมการ ทั้งนี้ “โดยที่ทรงพระราชดำริว่า การศึกษาไม่ควรจะแยกจากวัด”

พ.ศ. 2469 เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงธรรมการ อีกครั้งหนึ่ง และย้ายกรมธรรมการ ซึ่งรวมกรมสังฆการีอยู่ด้วยกัน ไปสังกัดอยู่ในกระทรวงธรรมการ ทั้งนี้ “โดยที่ทรงพระราชดำริว่า การศึกษาไม่ควรจะแยกจากวัด”

พ.ศ. 2474 มีการเปลี่ยนแปลงราชการในกระทรวงธรรมการและกรมสังฆการีเข้าด้วยเช่นเดิม กรมธรรมการยังคงสังกัดอยู่ในกระทรวงธรรมการเรื่อยมา แม้ภายหลังสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง

พ.ศ. 2484 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เปลี่ยนชื่อ กระทรวงธรรมการ เป็น กระทรวงศึกษาธิการ และเปลี่ยนชื่อ กรมธรรมการ เป็น กรมการศาสนา

พ.ศ. 2545 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ได้มีการแบ่งส่วนราชการกรมการศาสนาเดิม ออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ดังปรากฎอยู่ทุกวันนี้

พ.ศ. 2549 ได้มีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2549   
แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  เป็นราชการส่วนภูมิภาคตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

--------------------------------------------------------------------------------


ดวงตราสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อธิบาย

ตรานี้ใช้ธรรมจักรบนฐานดอกบัว เรียกว่า "ไตรรัตนจักร" (กงล้อ คือ พระรัตนตรัย) เป็นสัญลักษณ์แทนพระรัตนตรัย คือ

(1) ดอกบัวแทนพระพุทธเจ้า ดังพระบาลีในเถรคาถาว่า "พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลก แต่ไม่ติดในโลกีวิสัย ดุจดอกบัวเกิดในน้ำแต่ไม่เปียกน้ำ (ขุ.เถร. 26/388)

(2) ดอกบัวแทนพระอริยสงฆ์ ดังพุทธวจนะในธรรมบทว่า "ดอกบัวเกิดที่กองขยะที่เขาทิ้งไว้ข้างทางใหญ่ มีกลิ่นหอมรื่นรมย์ใจฉันใด ท่ามกลางมหาชนผู้โง่เขลา เป็นดุจสิ่งปฏิกูล พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมรุ่งโรจน์ด้วยปัญญาฉันนั้น" (ขุ.ธ. 25-59)

(3) ดอกบัวมี 7 กลีบ เป็นสัญลักษณ์แทนดอกบัว 7 ดอก ที่เกิดขึ้นรองรับพระบาทของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อคราวประสูติ หรือสัญลักษณ์แทนโพชฌงค์ 7

(4) ธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์แทนพระธรรม คือ อริยสัจสี่ อันเป็นแก่นของพระพุทธศาสนา ที่ทรงแสดงในวันเพ็ญเดือน 8 วันที่พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์

(5) ซี่ธรรมจักร 12 ซี่ เป็นสัญลักษณ์แทนการรู้แจ้งอริยสัจแต่ละข้อด้วยญาณ ทั้ง 3 (สัจจญาณ, กิจจญาณ, และกตญาณ) (3x4 = 12)

(6) พระบาลีในธัมมจักรกัปปวัตตนสูตรว่า
ธมฺมจกฺกํ ปวตฺติตํ อปฺปฏิวตฺติยํ = กงล้อคือพระธรรม
อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมุนไปแล้ว ไม่มีใครหมุนกลับได้

ศ. พิเศษเสฐียพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

LAST_UPDATED2
 
ผู้บริหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2013 เวลา 08:32


นายสิทธิลักษณ์  จิตอาคนารัตน์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

๑.ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๐๖

๒.ประวัติการศึกษา

วิทยาลัยครู จังหวัดสกลนคร(มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร) มิ.ย.๒๕๒๖-มี.ค.๒๕๓๐

จบการศึกษาคุรุศาสตร์บัณฑิต สังคมศึกษา

๓.ประวัติการรับราชการ

๑ ก.ย.๒๕๓๐ อาจารย์ ๑ ร.ร.บ้านหนองคุด สปจ.นครพนม

๑ เม.ย.๒๕๔๗ ศึกษาธิการอำเภอ สพท.กาฬสินธุ์ เขต ๑

๑๕ พ.ย.๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่บริหารงานการศาสนา ๗ พศจ.นครพนม

๑๑ ธ.ค.๒๕๕๑ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พศจ.นครพนม

๑๔ ก.ค.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

๔.เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ประจำปี ๒๕๓๗

- ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ประจำปี ๒๕๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๔ ข เล่มที่ ๘ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

- ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) ประจำปี ๒๕๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข เล่มที่ ๑๑

ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประจำปี ๒๕๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข เล่มที่ ๑๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

LAST_UPDATED2
 
บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร(๙ คน) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 05:21

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

 

 

( -ว่าง)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา


นางสาวขวัญฤดี ธงยศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวสุภลักษณ์ ยะสะกะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางนิชาภา วงค์ศรีทา  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

(-ไม่มีรูป)

นายธาราธรรม  กานนท์  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

(-ไม่มีรูป)

นายเกียรติศักดิ์ กิ่งพรมภู นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


นายศุภกานต์  พิกุลศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 

( -ไม่มีรูป)

นายวิริยะ พรหมงาม  พนักงานขับรถยนต์

 

 


 

นางทองจัน เมืองโคตร  พนักงานบริการทั่วไป

LAST_UPDATED2
 
วิสัยทัศน์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 05:17

วิสัยทัศน์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง พุทธศาสนิกชนมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม ส่งเสริมศีลธรรมค้ำจุนสังคม              

พันธกิจสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

๑. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งดูแล รักษา จัดการวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางในจังหวัด

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน

๓. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา ควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในสังกัดให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา

๔. รับสนองงาน ประสาน และสนับสนุนกิจการบริหารปกครองคณะสงฆ์ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา

๕. ส่งเสริมและประสานงานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วิสัยทัศน์ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

พันธกิจ

๑ เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในจังหวัด

๒ เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาภายในจังหวัด

๓ เป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนา

๔ พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในจังหวัด

๕ ระดมทุนทรัพย์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดจัดตั้งกองทุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด

 

เป้าประสงค์รวม

ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

 

ตัวชี้วัด

จำนวนครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.

 

เป้าหมาย

การพัฒนาประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ และข้อมูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนา

๒. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

๓. การพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

LAST_UPDATED2
 
อำนาจหน้าที่ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2009 เวลา 03:30

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
(1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหาร การปกครอง คณะสงฆ์
(3) เสนอแนวทางการกำหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
(4) ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
(5) ดูแลรักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง
(6) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา
(7) ทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อำนาจหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์  และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
(ข) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย  แผนงาน โครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร  รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
(ค) ส่งเสริม  ดูแล  รักษา  และทำนุบำรุงศาสนาสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งดูแล  รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
(ง) ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด
(จ) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสารงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา  รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
(ฉ) รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
(ช) ส่งเสริมและประสานงานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(ซ) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(ฌ)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

LAST_UPDATED2
 


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม


ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง