Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2013 เวลา 05:17

วิสัยทัศน์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง พุทธศาสนิกชนมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม ส่งเสริมศีลธรรมค้ำจุนสังคม              

พันธกิจสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

๑. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งดูแล รักษา จัดการวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางในจังหวัด

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน

๓. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา ควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในสังกัดให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา

๔. รับสนองงาน ประสาน และสนับสนุนกิจการบริหารปกครองคณะสงฆ์ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา

๕. ส่งเสริมและประสานงานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วิสัยทัศน์ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

พันธกิจ

๑ เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในจังหวัด

๒ เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาภายในจังหวัด

๓ เป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนา

๔ พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในจังหวัด

๕ ระดมทุนทรัพย์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดจัดตั้งกองทุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด

 

เป้าประสงค์รวม

ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

 

ตัวชี้วัด

จำนวนครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.

 

เป้าหมาย

การพัฒนาประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ และข้อมูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนา

๒. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

๓. การพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

LAST_UPDATED2
 


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม