Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดหารขอประชาสัมพันธ์ สำหรับพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานพระพุทธศาสนา ที่สนใจไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดหารขอประชาสัมพันธ์ สำหรับพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานพระพุทธศาสนา ที่สนใจไปศึกษาดูงานต่างประเทศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 01 ธันวาคม 2017 เวลา 02:32

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ที่สนใจไปศึกษาดูงานสักกาะรสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปี ๒๕๖๑ และศึกษาดูงานสักการะศาสนสถาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประจำปี ๒๕๖๑

สามารถสมัครได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ศาสลากลางชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 

หลักเกณฑ์

๑.พระสงฆ์ สามเณร ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเดินทางไปศึกษาดูงาน และสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธรัฐประชาธิปไตยเนปาล และสักการะ ศาสนสถาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑.๑ พระสงฆ์

๑) เป็นพระสงฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ  เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะแขวง รองเจ้าคณะแขวง หรือ

๒) พระสงฆ์ที่เป็นเครือข่ายปฏิบัติงานในโครงการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เช่น พระธรรมทูต พระสงฆ์ที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระจริยานิเทศ พระวิปัสสนาจารย์ โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการปฏิบัติธรรมและครอบคัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการหนึ่งใจ ให้ธรรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน และข้าราชการเพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัติย์ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล๕)

๓) มีพรรษา ๓ พรรษา ขึ้นไป

๔) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า นักธรรมชั้นเอก

๕) ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้น

๖) ไม่เคยเดินทางไปประกอบศาสนกิจ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธรัฐประชาธิปไตยเนปาล และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย

๑.๒ สามเณร

๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า เปรียญธรรม ๓ ประโยค

๒) ได้รับความเฆ้นชอบจากเจ้าอาวาสต้นสังกัด   ๓) ไม่เคยเดินทางไปประกอบศาสนกิจ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธรัฐประชาธิปไตยเนปาล และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย

๑.๓ บุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทะศาสนา ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเดินทางไปศึกษาดูงาน และสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธรัฐประชาธิปไตยเนปาล และสักการะ ศาสนสถาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑) ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิชาการศาสนา หรือ

๒) เป็นผู้แทนองค์กรเครือข่าย หรือบุคคลที่ดำเนินงาน หรือปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมชองสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือสื่อมวลชน

LAST_UPDATED2
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม