JA slide show
 
Home
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:01

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  นายสรสิทธิ์   ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานและร่วมเวทีสภากาแฟ ณ ภูผาเทิบ ตำบลนาศรีนวล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัด ภาคเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเวทีสภากาแฟ โดยเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน  การจัดงานเวทีสภากาแฟในครั้งนี้มีเจ้าภาพร่วม ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารจัดพิธีปิดอบรมบาลีก่อนสอบ ปีที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบใบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 03:24

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานพระพุทธาสนาจังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีปิดอบรมบาลีก่อนสอบ ปีที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบใบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีพระราชรัตนโมลีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธี มีสามเณรเข้ารับการอบรมบาลีในครั้งนี้ จำนวน ๑๒๐ รูป และมีตัวแทนนักเรียนเข้ารับใบประกาศนียบัตร จำนวน ๑๐๐ คน ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารจัดวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 11:42

 

วันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลานายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด   นำส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอคำชะอีจัดโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ:ซึ่งเป็นโครงการเกิดขึ้นจากพระดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
วันจันทร์ที่ 03 เมษายน 2017 เวลา 04:11

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิด โครงการหนึ่งใจ ให้ธรรมะ ซึ่งเป็นโครงการเกิดขึ้นจากพระดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งทรงเล็งเห็นสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันว่าีวิถีห่างไกลจากวัด และศาสนามีความเชื่อในค่านิยมที่ผิด ขาดที่พึ่งและยึดเหนี่ยวทางใจ เป็นที่มาในการก่อให้เกิดปัญหาต่างๆทางสังคม การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีงาม เป็นทางในการป้องกันปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารจัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบรอบ ๑๐๐ วัน แห่งการเสด็จสวรรคต (สตมวาร)
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2017 เวลา 08:38

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อม นางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีปลงผมและพิธีบรรพชา แก่ผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทจำนวน ๑๖๔ คน ตามโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบรอบ ๑๐๐ วัน แห่งการเสด็จสวรรคต(สตมวาร) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมเป็น       เจ้าภาพ ณ วัดพุทโธธัมมธโร ตำบลลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 


 


 
จังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารจัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบรอบ ๕๐ วันแห่งการเสด็จสวรรต (ปัญญาสมวาร)
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2017 เวลา 08:29

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัมุกดาหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบรรพตมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ป้ายโฆษณา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

ปฏิทิน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

วัดสำคัญของจังหวัด

(คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียด)
วัดศรีมงคลใต้(พระอารามหลวง)

วัดศรีบุญเรือง

วัดป่าวิเวกวัฒนาราม


ผู้บริหาร

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์สเน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 


จังหวัดมุกดาหาร

(คลิกแผนที่เพื่ออ่านรายละเอียด)

รายชื่อ ศตภ.

สำนักฎิบัติธรรมประจำจังหวัด

.   (คลิ้กรูปเพื่ออ่านละเอียด)

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

 

 

 

 

Statistics

สมาชิก : 2
Content : 308
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 40872

หน่วยงานในจังหวัดมุกดาหาร