JA slide show
 
Home
พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:34

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนในจังหวัด ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยในงานมีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ในการนี้นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมดำเนินงานการจัดพิธี เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2019 เวลา 07:32

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในการนี้นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกันดำเนินศาสนพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ฯในครั้งนี้ ณ วัดบรรพตมโนรมย์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


อ่านเพิ่มเติม...
 
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 เวลา 03:00

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล ๕"ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ โดยในงานมีการจัดนิทรรศการ แสดงการละเล่นพื้นบ้าน บอกความเป็นมาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอำเภอคำชะอี และท้องถิ่นอำเภอดงหลวง ในการนี้นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ และดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ ณ วัดสามัคคีธรรม บ้านซ่ง ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี และวัดโพธิ์ศรี บ.ดงหลวง ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การกำหนดมาตรการภายในเพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 เวลา 03:08

https://drive.google.com/open?id=1PK2wH_wztoPYwgOPmS6pBjPq-2kIja3F

 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2019 เวลา 03:18

“ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการนี้นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกันดำเนินพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2019 เวลา 09:19

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๙ น. ที่วัดป่าวิเวกวัฒนาราม(หลวงปู่จาม มหาปุญโญ) อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีนายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร และบุคลากรในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดมุกดาหารและใกล้เคียงที่มีความเลื่อมใสศรัทธา ร่วมในพิธีประมาณ ๑,๐๐๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร *คำขวัญประจำจังหวัดมุกดาหาร* "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

Click here to donate

เว็บไซต์หน่วยงาน

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รับเรื่องร้องเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์กลางบริการภาครัฐ

สำหรับประชาชน

สมุดภาพ infographics

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ติดตามการดำเนินงานของ

รัฐบาลผ่านวารสาร ไทยคู่ฟ้า

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

โหลดเพลง นิยาย คลิปวีดีโอ การ์ตูน
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

มหาเถรสมาคม

วัดสำคัญของจังหวัด

(คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียด)
วัดศรีมงคลใต้(พระอารามหลวง)

วัดศรีบุญเรือง

วัดป่าวิเวกวัฒนาราม


ผู้บริหาร

 

 

นายณรงค์  ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


 

 


จังหวัดมุกดาหาร

(คลิกแผนที่เพื่ออ่านรายละเอียด)

รายชื่อ ศตภ.

สำนักฎิบัติธรรมประจำจังหวัด

.   (คลิ้กรูปเพื่ออ่านละเอียด)

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

 

 

 

 

Statistics

สมาชิก : 2
Content : 371
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 100154

หน่วยงานในจังหวัดมุกดาหาร